Algemene voorwaarden

Onder de algemene voorwaarden Honden Sport Vereniging ’t Haartje afd. G&G

(hierna te noemen de vereniging) wordt verstaan:

 1. Algemene voorwaarden
  B. Reglement van orde
  C. Huishoudelijk reglement
  D. Overige door het bestuur uitgevaardigde regels

Onder cursist wordt verstaan, de cursist zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENSPORTVERENIGING ’T HAARTJE AFD. G&G

Algemeen

 1. Alle tussen de vereniging en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.2. Cursisten zijn zij die een overeenkomst voor het volgen van een cursus zijn aangegaan met het bestuur van de vereniging en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en/of betaling van het cursusgeld voor het tussen de vereniging en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen en bekrachtigd is door het bestuur.
 3. Toezeggingen van medewerkers van de vereniging zijn slechts bindend indien het bestuur deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

 

Aansprakelijkheid:

 1. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers het inschrijfformulier te ondertekenen.
 2. Deelname aan de cursus is geheel voor eigen risico.
 3. De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, welke door de cursist zijn/haar hond(en) of door de cursist meegebrachte en/of uitgenodigde bezoekers kan/kunnen veroorzaken, aan personen of goederen van derden word/worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de vereniging, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit georganiseerd door de vereniging plaatsvindt.
 4. De cursist dient er zorg voor te dragen dat door de cursist meegebrachte/uitgenodigde bezoekers kennis hebben genomen van de algemene voorwaarden.
 5. De vereniging is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal e.d. dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door de vereniging.(U dient W.A. verzekert te zin. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven).
 6. De cursist, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, of hinder of last oplevert voor andere cursisten en of bezoekers, kan door de medewerkers van de vereniging van voortzetting van de cursus of activiteit worden uitgesloten en worden gelast het terrein te verlaten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
 7. Wij werken met mensen en dieren, de vereniging kan dan ook geen enkele verantwoording nemen voor het individuele resultaat dat door de cursist wordt behaald bij de gevolgde cursus. (Een goed resultaat is vooral afhankelijk van uw eigen inzet en dit niet alleen ten tijde van de cursus.)

 

Betaling

 1. Indien de cursist aangeeft dat hij of zij een cursus wenst te volgen, dient hij of zij direct de eerste les het volledige cursusgeld contant te betalen. Het uitblijven van betaling betekent ontzegging van het volgen van de les. Echter dient men alsnog het verschuldigde bedrag te betalen.
 2. Privé consulten of andere producten dan groepstrainingen, worden betaald op of voor een nader af te spreken datum. De vereniging behoudt zich het recht om dit vooraf te willen ontvangen.
 3. Privé consulten die zijn afgesproken en korter dan 48 uur op de afspraak worden afgezegd, wordt de helft van het consult in rekening gebracht.
 4. Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is de vereniging genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de cursist. Dit houdt in, weigering van het volgen van de les en of toegang ontzeggen van het terrein. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, behoud de vereniging zich het recht voor het nemen van verdere gerechtelijke stappen, alle hiervoor gemaakte kosten zijn voor rekening van de cursist. Terugbetaling van het lesgeld is niet mogelijk met uitzondering dan als het bestuur anders beslist.

 

Cursus

 1. De vereniging is gesloten op officiële zon- en feestdagen. De vakanties van de vereniging worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de planning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant te voldoen uiterlijk op de eerste les van de cursus, bij gebreke waarvan de cursist niet tot de les zal worden toegelaten.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato terugbetaald worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van lasten en administratiekosten (= 50 % van het resterende cursusgeld).
 4. Inschrijving verplicht tot betaling.
 5. Telefonische inschrijving voor een cursus en betaling van de cursuskosten geldt als definitieve inschrijving voor de betreffende cursus.
 6. Bij annulering van een cursus wordt, indien dit 30 dagen voor aanvang van de cursus geschiedt, 50% van het totale cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 100% van het totale cursusgeld in rekening gebracht.
 7. Het bestuur is gerechtigd zonder opgave van redeneren ieder de toegang tot de cursus(sen) te ontzeggen.

 

Klachten

 1. Klachten van welke aard dan ook kunnen worden ingediend bij het bestuur.
 2. Indien nodig kan voor de behandeling van de klacht een commissie worden samengesteld.
 3. Alleen dan wanneer de klager een schriftelijk verzoek indient voor het samenstellen van een dergelijke commissie is het bestuur verplicht een dergelijke commissie te vormen.
 4. De commissie zal dan bestaan uit:
  1. (één) lid welke door de klager wordt aangewezen, deze persoon dient verbonden te zijn aan de vereniging.
  2. (twee) leden welke door het bestuur worden aangewezen, 1 van deze twee leden word aangewezen als voorzitter.
 5. De klachtencommissie bekijkt of de klacht daadwerkelijk in aanmerking komt voor behandeling.
 6. De klacht wordt alleen behandeld als er zwaarwegende belangen voor de klager mee geschaad worden.
 7. De beslissing van deze klachtencommissie is bindend voor alle partijen.
 8. Indien de klachtencommissie niet tot een uitspraak komt zal de klachtencommissie een schikking adviseren, deze schikking is bindend.

 

REGLEMENT VAN ORDE

Gezondheid:

 • De te trainen honden dienen er verzorgd en gezond uit te zien.
 • De hond dient bij inschrijving van de cursus op juiste manier te zijn ingeënt.
 • Op aanvraag van een instructeur is de cursist verplicht het vaccinatieboekje te tonen.
 • Indien blijkt dat een hond niet op juiste manier is ingeënt, eindigt voor de cursist de totale cursus en dient de cursist met medeneming van de bedoelde hond onmiddellijk het terrein te verlaten. Dit voor rekening van de cursist.
 • Verder adviseren wij een preventieve kennelhoest behandeling.
 • Indien een hond loops is, lichamelijk niet in orde en/of ziek is, dient de cursist overleg te plegen met zijn/haar instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt of hij/zij de les kan/mag volgen. Uw instructeur beslist in deze.
 • Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts.
 • Een uitzondering is, loopse teven mogen deelnemen aan het examen, echter als laatste deelnemer(s). Minimaal 24 uur voor het examen dient u deze loopsheid telefonisch aan uw instructeur door te geven.

 

Aanlijngebod

 • Op het terrein van de vereniging dienen de honden – behoudens op uitdrukkelijk verzoek van uw instructeur(s) – aangelijnd te zijn.
 • Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband of hondenhalster en een riem van ca. 1.50 a 1.80 meter. Slipkettingen, touwen en flexielijnen e.d. zijn NIET toegestaan. Tenzij met instemming of aanraden van uw instructeur.

 

Gedrag voor tijdens en na de les:

 • Het is niet toegestaan dat de hond zich ontlast op het terrein van de vereniging.
 • Eventuele ontlasting van de hond dient op en om het terrein van de vereniging op geruimd te worden.
 • Laat uw hond voor de lessen voldoende uit.
 • Voor, tijdens en na de les verwachten wij dat zowel de honden als hun eigenaren zich sociaal gedragen. Indien de medewerkers van de vereniging overtredingen waarnemen volgt onherroepelijk uitsluiting van de cursus en verwijdering van het terrein.
 • Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen en 30 minuten voor aanvang van examens bij de vereniging aanwezig te zijn.
 • Bij verhindering dient de cursist zijn/haar instructeur hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen.
 • De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 • Het gebruik van dieronvriendelijke trainingsmaterialen en/of -methoden zijn op het terrein van de vereniging niet toegestaan.
 • Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt welke naar mening van een instructeur hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de vereniging zich het recht om de cursist onmiddellijk van de lessen en het terrein te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen/correcties, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en/of bezoekers en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeurs). Terugbetaling van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.
 • Raak andermans honden niet aan, ook aaien is aanraken. Laat honden die vastliggen met rust.
 • Voer andermans honden niet.
 • Tijdens de theorielessen ligt uw hond aangelijnd.
 • Indien uw hond agressie vertoont naar andere honden dan dient de hond tijdens de theorielessen in de auto te blijven of een muilkorf te dragen.
 • Het bovenstaande geldt ook voor honden die overmatig veel blaffen.
 • Als u met uw hond in het gebouw bent dient u uw hond rustig aangelijnd bij u te houden en hem niet te laten spelen of blaffen. Als dit niet mogelijk is met uw hond op dat moment, dient u het gebouw te verlaten.
 • Het is niet toegestaan dat honden op de stoelen of tafels gaan zitten, staan of liggen. Het is niet toegestaan honden in het gebouw zonder toezicht achter te laten.
 • Als de hond zich ontlast en/of urineert in het clubgebouw dient de cursist dit grondig te reinigen e.e.a. naar goedkeuring van het barpersoneel. Indien professionele reiniging noodzakelijk is, zijn alle hiervoor te maken kosten voor rekening van de cursist.
 • Indien de hond van een cursist overmatig lawaai maakt of de les verstoord kan een instructeur verzoeken de hond uit het gebouw of de les te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan dat een cursist op de trainingstoestellen zit, ligt of staat en/of zelfstandig gebruik maakt van de toestellen.
 • Het is niet toegestaan om trainingstoestellen anders te gebruiken dan waar deze voor bedoeld zijn.
 • Lokaalmeubilair mag niet mee naar buiten worden genomen.
 • Er mag geen “glaswerk” of “aardewerk” gebruikt worden op het trainingsveld.
 • Afval en peuken dient men in de aanwezige prullen en asbakkenbakken te deponeren.

 

Agressie:

 • Indien de hond volgens een instructeur risico oplevert voor mens en/of dier dan kan een muilkorf voorgeschreven worden. Bij het niet opvolgen van dit advies wordt de verdere toegang tot het terrein/cursus geweigerd. Dit voor rekening van de cursist.
 • Indien een hond zich voor, tijdens of na de les agressief gedraagt t.o.v. soortgenoten en/of mensen, wordt hij uitgesloten van de verdere cursus. De instructeur zal met de eigenaar overleggen of privéles een optie is.
 • Het cursusgeld kan verrekend worden met de kosten van de privélessen mits deze lessen bij
 • de vereniging genoten worden.
 • Het bovenstaande geldt ook voor honden die overmatig veel blaffen

 

Toegang tot het terrein

 • De vereniging gaat ervan uit dat een ieder die op het terrein aanwezig is, bekend is met de algemene voorwaarden.
 • Alleen hij/zij die op het inschrijfformulier staat ingeschreven als de geleider heeft onder begeleiding van een instructeur toegang tot de lesvelden, andere personen zijn uitdrukkelijk verboden, met uitzondering als er i.o.m. uw instructeur toestemming voor is.
 • Kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen te allen tijde onder begeleiding van een volwassene te zijn. De minderjarige dient voor, tijdens en na de les onder toezicht te staan van deze volwassene.
 • Een hond heeft geen toegang tot het veld en of de gebouwen van de vereniging indien de hond loops en/of ziek is, uitzonderingen i.o.m. uw instructeur.
 • Het bestuur is gerechtigd zonder opgave van redeneren ieder de toegang tot het terrein te ontzeggen.

 

Afmelden:

 • Wij kunnen ons voorstellen dat u door omstandigheden één of meerdere lessen niet kunt volgen.Wel stellen wij het op prijs als u dit meldt bij uw instructeur.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Indien u 3x afwezig bent zonder afmelding nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt op het vervolgen van de cursus, en wordt u van verdere deelname uitgesloten, vervolgen van de cursus is dan alleen nog mogelijk met toestemming van het bestuur.
 • Mocht de cursist aangeven eerder te stoppen met de cursus om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op terugbetaling van het lesgeld.
 • Indien uw instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en in overleg de les ingehaald.

Spelen:

 • Aangelijnd spelen is niet toegestaan, daar dit gevaarlijk kan zijn en er bijtincidenten kunnen plaatsvinden.
 • Spelen is toegestaan daar waar uw instructeur dit aangeeft en begeleid.

 

Betaling:

 • Bij de eerste les dient het inschrijfformulier volledig ingevuld ingeleverd te worden en het volledige lesgeld contant te worden voldaan.
 • Een verzoek tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het cursusgeld en of gemiste lessen dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur.
 • In het verzoek dient duidelijk omschreven te zijn waarom de cursist vindt recht te hebben op terugbetaling.
 • Het bestuur beslist of er tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling wordt overgegaan. De beslissing van het bestuur is bindend.
 • Het bestuur is geen verantwoording en of uitleg verschuldigd hoe zij tot deze beslissing is gekomen.

Parkeren:

 • Parkeren is alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen toegestaan.
 • Trailers, aanhangers, auto’s en in- uitgangen mogen niet geblokkeerd worden

 

Consumpties:

 • Consumpties zijn alleen via een kaart te verkrijgen.
 • Kaarten zijn verkrijgbaar bij de penning meester of het bar personeel

 

Beslissing bevoegdheid:

 • Indien de bovenstaande regels in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens de vereniging gegeven, direct te worden opgevolgd.
 • In alle gevallen is de beslissing van het bestuur doorslaggevend.

 

Overige:

 • Tijdens de lessen kunnen foto’s c.q. films gemaakt worden welke gebruikt worden voor de website (www.geng-thaartje.nl), cursus en promotie doeleinden. Als de cursist niet uitdrukkelijk van te voren heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben, gaat de cursist hiermee akkoord.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de vereniging op internet of andere publicaties binden de vereniging niet.
 • Op overeenkomsten gesloten met de vereniging is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
 1. De vereniging behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. De cursisten worden hiervan via webpagina https://www.geng-thaartje.nl/Voorwaarden.htm op de hoogte gesteld.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • We trainen met een lijn van circa 1,50 m van nylon of leer en een normaal sluitende halsband. Andere lijnvoering als anti-trektuig, slipketting, wurgketting, wurgband, prikband, rollijn e.d. zijn niet toegestaan. Halti en Gentle leader alleen na overleg en uitleg instructeur.
 • We trainen op een positieve manier waarbij we gebruik maken van beloning en spel. Hiervoor gebruiken we hele kleine hap slik weg beloningen. Dit kunnen zijn minibrokjes of stukjes kaas o.i.d.
 • Als speeltje kunt u meenemen iets wat u samen vast kunt houden en wat niet piept. Bijv. een bal in een sok of een flostouw.
 • Geef uw hond enkele uren voor de les geen eten.
 • Neem genoeg plastic zakjes mee om eventuele ongelukjes op te ruimen.
 • Honden altijd aangelijnd houden tenzij uw instructeur anders aangeeft.
 • We trainen niet bij onweer, ijzel, slagregen, en temperaturen boven de 29 graden, dit om eventuele ongelukken op het veld of op de weg er naar toe te voorkomen.
 • Kijk voor u naar de les komt of u een WhatsApp bericht heeft van uw instructeur of uw les doorgaat.
 • Cursusgeld dient bij aanvang van de 1e les contant worden voldaan en er is geen mogelijkheid op terugbetaling van het cursusgeld, anders dan in deze voorwaarden genoemd.
 • Zorg er voor dat de hond voldoende geënt is.
 • Roken is niet toegestaan op het trainingsveld en in de gebouwen, voor en na de les of tijdens de pauze alleen buiten op het terras. Peuken graag in de asbak.
 • Kopjes, glazen en flessen van genoten consumpties op het terras weer inleveren in het clubgebouw.
 • Afval in de daarvoor bestemde containers deponeren.
 • Kinderen onder de 16 jaar mogen in principe niet met een hond trainen, er kan in overleg een uitzondering gemaakt worden waarbij gekeken wordt of het haalbaar is deze combinatie te laten trainen. Gaat dit naar inzicht van uw instructeur niet, hebben wij het volste recht om de training door een volwassene te laten vervolgen.
 • Kinderen zijn natuurlijk welkom mits zij voor, tijden en na de les onder toezicht staan van een volwassene.
 • Bij mishandeling van de hond wordt u uitgesloten voor verdere deelname aan de cursus, zonder mogelijkheid van terugbetaling van het lesgeld.
 • Kom op tijd minimaal 10 minuten voor aanvang van de les. Bent u verhinderd meldt u dan zo spoedig mogelijk af bij uw instructeur. Bent u plotseling verhinderd kunt u zich vanaf een half uur voor aanvang van de les telefonisch afmelden op het clubhuis. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald.
 • Mocht u een lichamelijke beperking hebben, stel ons hiervan op de hoogte zodat wij in overleg met u kunnen bepalen of en hoe de cursus aan u kan worden gegeven. Tot slot: de vereniging adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

 

AGEMENE INFORMATIE

 • Op de website www.geng-thaartje.nlvind u behalve alle informatie over de vereniging ook informatie over uw cursus o.a.

Onder “Contact” het telefoonnummer van het clubhuis.
Onder “Agenda” vind u uw:

 • De lesavonden
 • Lestijden
 • examen data

Onder “wie zijn wij” Het persoonlijke Email adres van uw instructeur

De algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven zijn:

 • te downloden via de link onderaan deze website.
 • schriftelijk op te vragen bij de secretaris
 • liggen ter inzage in het clubhuis

De vereniging gaat er vanuit dat de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven zijn, bekend zijn bij een ieder die op het terrein van de vereniging aanwezig is.

 

Het bestuur.